Garantievoorwaarden » Kunstgras Limburg - Grasmonkey
Sorry, we zijn momenteel gesloten

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

1. Grasmonkey Garantie


Grasmonkey biedt  3 of 10 jaar garantie op haar producten. (1 jaar op borstelmachines)

Tijdens de garantieperiode garandeert Grasmokey dat het oppervlak

(a) Niet merkbaar zal verkleuren

(b) Geen merkbare of ongewone defecten/slijtage zal vertonen als gevolg van Uv-stralen en klimatologische omstandigheden. Een product waarvan de oorspronkelijke trekkracht niet met 50% vermindert wordt geacht zijn UV-stabiliteit en trekkracht te hebben behouden.

(c) Grasmonkey geeft enkel garantie op het kunstgras en de installatie hiervan. De plaatsing van de ondergrond, de ondergrond zelf en de afboording vallen niet onder de garantievoorwaarden van Grasmonkey.

(d) Grasmonkey kan niet aansprakelijk worden gesteld op verzakkingen, bulten  of schuren in de ondergrond van welke aard dan ook.

(e) Schade door dieren, hetzij mieren of andere insecten, ratten of andere muisachtige of mollen kunnen nooit op Grasmonkey verhaald worden.

2. Garantieperiode


De hierbij verleende garantie is de enige en uitsluitende garantie met betrekking tot de producten van Grasmonkey, en vervangt alle eventuele andere mondelinge of schriftelijke garanties met betrekking tot de producten van Grasmonkey.

3. Voorwaarden


(a) De geldigheidsduur van de garantie vangt aan op de datum van oplevering van het kunstgras deze welke op het garantiebewijs of het verkoopbewijs staat.

(b) In elk geval zullen de verplichtingen van Grasmonkey beperkt zijn tot de waarde van het product, zoals door Grasmonkey aan de Koper gefactureerd.

(c) Deze garantie geldt enkel bij gebruik van het product in het kader van normale tuinaanleg.

(d) Vooraleer een garantieaanspraak door Grasmonkey wordt aanvaard, dient de klant/installateur alle gebreken die voor, tijdens of na de installatie werden vastgesteld telefonisch of per email te melden en daarna aangetekend te bevestigen, vergezeld van de aankoopfactuur. In geval van defecten vastgesteld tijdens de installatie, dient de installatie onderbroken te worden tot verdere instructies van Grasmonkey ontvangen worden. Grasmonkey verbindt zich ertoe binnen de 2 werkdagen een standpunt in te nemen met betrekking tot de mogelijkheid de installatie voort te zetten.

(e) Vóór een aanspraak door Grasmonkey wordt aanvaard, moet de klant/koper Grasmonkey of haar vertegenwoordiger toegang verlenen om het oppervlak te inspecteren, op te tillen en te testen.

(f) De Koper verliest het recht aanspraak te maken op deze garantie, een non-conformiteit in te roepen en/of enige schadevergoeding te vorderen indien hij Grasmonkey niet binnen de 10 werkdagen na de dag waarom hij zich van het defect bewust werd op de hoogte stelt.

(g) De blootstelling aan Uv-stralen mag 110 kilo-Langley (KLy) per jaar niet overschrijden.

(h) Alle tests en voorwaarden zijn onderworpen aan de toepasselijke Europese normen.

4. Beperking van aansprakelijkheid


(a) De door Grasmonkey verstrekte vergoeding bestaat enkel uit de vervanging van het gebrekkige kunstgras. Grasmonkey zal niet gehouden zijn tot de verwijdering van de gebrekkige grasmat, noch tot de installatie van de nieuwe grasmat, en zal ook niet gehouden zijn tot betaling van de kosten voor verwijdering of installatie.

(b) In geen geval zal Grasmonkey contractueel of uit onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies van winst of inkomsten, genotsderving of gelijkaardig economisch verlies, noch voor indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade, punitieve schade of gelijkaardige andere schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, de toestand, het bezit, de prestaties, het onderhoud, de niet-nalevering of de late levering van het product.

5. Uitzonderingen


(a) Deze garantie geldt enkel in geval van deskundige installatie door Grasmonkey en behoorlijk gebruik van het product.

(b) Deze garantie geldt enkel indien het product werd onderhouden en afgeleverd door Grasmonkey.

(c) Deze garantie geldt NIET:

  1. Indien het gebruik van het kunstgras niet in overeenstemming is met het geïnstalleerde type kunstgras.
  2. In geval van schade voortvloeiend uit een incorrect geïnstalleerde ondergrond of uit fouten bij de installatie van het gras.
  3. In geval van mechanische schade, brandgaten, inkepingen, ongevallen, onachtzaamheid, verwaarlozing, vandalisme, brand, chemische reacties, schade door huisdieren, schade door mollen of andere ratachtigen, overstromingen of andere natuurrampen.
  4. In geval van initiatieven of maatregelen genomen door een verdeler/tuinman, zelfs indien erkend door Grasmonkey, indien deze initiatieven of maatregelen niet overeenkomen met de technische fiches of de aanbevelingen van Grasmonkey en niet schriftelijk werden goedgekeurd door Grasmonkey.

(d) Deze garantie geldt NIET indien een defect of schade veroorzaakt werd door:

  1. Gebrekkige drainage of gebreken van de ondergrond
  2. Slijtage veroorzaakt door een ongeschikte ondergrond
  3. Gebruik van ongeschikte schoonmaakmethodes
  4. Gebruik van chemische reinigingsmiddelen, pesticiden of herbiciden
  5. Overmacht of andere omstandigheden waarover Grasmonkey geen controle heeft.
  6. Gebrek aan adequaat onderhoud, bescherming of herstelling van het product.

6. Kennisgeving


(a) Garantieaanspraken moeten binnen de 10 dagen na de ontdekking van het vermeende defect worden ingediend, samen met het bewijs van de installatiedatum, de naam van de installateur, de plaats van installatie, een staal van het product, een staal van het opvulmateriaal of de opvulmaterialen, en minimaal drie scherpe foto’s die het probleem duidelijk maken, bij On My Own BV/Grasmonkey, Genkersteenweg 313B te 3500 Hasselt, België.

(b) Grasmonkey kan er niet toe worden gehouden enige kosten of uitgaven te betalen die door de Koper of derden worden opgelopen met betrekking tot tests, inspecties of beraadslagingen door de Koper of door derden.

7. Overdracht


(a) Het is de koper niet toegelaten het geheel of een deel van zijn rechten krachtens deze garantie over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grasmonkey.

Deze garantie is bindend voor Grasmonkey en de Koper en hun respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden en komt hen ten geode. Aanspraken krachtens deze garantie kunnen enkel door de Koper of door derden

Wanneer heb je recht op gratis levering?

Kunstgras levering is gratis vanaf € 600 binnen Limburg.

Levering in heel België en Nederlands Limburg mogelijk.

Prijs op maat van transport.

Meer info nodig?

Bel: +32 (0)490 39 96 96

10 jaar garantie op kunstgras